PNT Data Center

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

cały nasz zespół docenia zaufanie i fakt, że powierzyliście nam swoje dane osobowe. Do ochrony danych osobowych przykładamy dużą wagę, dlatego też, w związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, poniżej informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

POLITYKA OCHRONY DANYCH 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez ADO

2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Technologicznej 2

3. ADO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych ADO.

4. Można się z nami skontaktować:

– telefonicznie: 77 443 8930

– pod adresem e-mail: iod@pnt.opole.pl

– pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Technologicznej 2 z dopiskiem ”ADO”

5.  Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pnt.opole.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Technologicznej 2 z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”

6.  ADO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także dane osób fizycznych uczestniczących w procesach biznesowych.

Dane osobowe są zbierane w trakcie nawiązywania i realizacji procesów biznesowych takich jak umowy gospodarcze ale i również w trakcie prowadzonych procesów marketingowych.

7. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni  pracownicy ADO.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące podmioty:

– upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy i inne organy państwowe, urzędy skarbowe, banki).

8.  Cel przetwarzania, zakres i czas przetwarzania są szczegółowo omówione w dedykowanej klauzuli.

9. ADO zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. ADO zapewnia możliwość przenoszenia danych osobowych, który Państwo dostarczyliście tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, macie Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie jaką od  Państwa otrzymaliśmy, można ją odwołać  przez wycofanie zgody bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które to dokonano przed wycofaniem zgody. 

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.

10. Macie Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na potrzebę:

– marketingu bezpośredniego, w tym profilowania 

– monitoringu wizyjnego

-ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych. 

Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna Państwa sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.

11. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy. Adres prezesa Urzędu Ochrony Danych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

12. Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art.6 ust.1 lit.a RODO – wyrażona przez Państwa zgoda

– art.6 ust.1 lit.b RODO – zawarcia i możliwości realizacja łączącej nas umowy

– art.6 ust.1 lit.c RODO – realizacja obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO wynikający z prawa Unii lub prawa polskiego 

– art.6 ust.1 lit.f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO

13. ADO  stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ADO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO.

Klauzule:

Klauzula dla klientów i kontrachentów

Klauzula dot. Facebooka

Kluazula dot. monitoringu

Klauzula informacyjna dla pracowników klienta/kontrahenta

Klauzula dot. rekrutacji